Keski-Espoon Alueverkko

Verkon esittely
Käyttäjien kotisivut
Taloyhtiöiden sivut
Linkit

Webmail

Keski-Espoon Alueverkkoyhdistys ry

Säännöt

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Keski-Espoon Alueverkkoyhdistys ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on tietoliikenneverkkotoiminnan edistäminen ja kehittäminen, sekä tietotekniikan käytön ja muun siihen liittyvän toiminnan edistäminen Keski-Espoon alueella. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää jäseniään varten Keski-Espoon Alueverkkoa ja hankkii käytettävissään olevien resurssien puitteissa alueverkkotoimintaan tarvittavat laitteet ja yhteydet sekä vastaa niiden rakentamisesta, huollosta ja kunnossapidosta. Yhdistys järjestää tietotekniikkaan liittyvää koulutusta, seminaareja ja opintomatkoja, sekä hankkii yhdistykselle ja sen jäsenille toimintaan tarvittavaa materiaalia, välineitä ja laitteita, seuraa tietotekniikan käyttöä ja kehitystä opetuksessa, pitää yhteyksiä niihin tahoihin, jotka ovat tekemisissä tietokonetekniikan ja sen koulutuksen kanssa, sekä ottaa kantaa tietotekniikan kehitykseen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta, toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja muuta rahankeräystä. Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

3. JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattaja jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous kutsua henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittyessään sitoutunut tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattaja jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

6. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Vuosikokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä vähintään (3) ja enintään (6) muuta jäsentä sekä vähintään yksi (1) ja enintään (3) varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat kaksi yhdessä, joko puheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on elokuun alusta heinäkuun loppuun. Yhdistyksen tilien käyttöoikeus on rahastonhoitajalla ja/tai puheenjohtajalla.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain syys-marraskuussa hallituksen määräämänä aikana.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet.

8. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet.

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen jäsenen, joka haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on siitä kirjallisesti ilmoitettava.

Ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun yhdistyksen hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

11. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

12. MUUT SÄÄNNÖT

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Espoossa 13. päivänä lokakuuta 1999

........................  .........................
Pekka Koivunen         Mika Rajala
puheenjohtaja          sihteeri